Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě gourmetpopcorn.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

DEFINICE

Prodávající je společnost Sidlo Firmy: Czech Gourmet Food s.r.o., se sídlem Varenská 2974/38, 702 00 Ostrava, IČO: 080 54 126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudu v Ostrave, oddíl C, vložka 78167, tel: (+420) 733 412 214,
Email: kontaktní formulář.
Kupující je zákazník internetového obchodu gourmetpopcorn.cz 
Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

OBJEDNÁVKA

Objednávka musí být provedena písemně a to buď prostřednictvím internetového obchodu gourmetpopcorn.cz anebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá.

Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na svém účtu na internetové stránce gourmetpopcorn.cz. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Kupující má právo provedenou objednávku stornovat, nejpozději však do 24hodin od jejího provedení a to písemně na kontaktním formuláři, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo +420 733 412 214. Do SMS kupující uvede jméno a příjmení, kód zboží, příp. č. objednávky, kterou chcete stornovat.

DODACÍ LHŮTY

Prodávající odesílá objednané zboží kupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícího. Prodávající informuje kupujícího e-mailem o odeslání zboží a o způsobu dopravy dle požadavku kupujícího.

DOPRAVA

Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím PPL CZ s.r.o. (dobírka, balík do ruky), nebo smluvní kurýrní společnosti (při platbě bankovým převodem předem) dle požadavku kupujícího. Přeprava je hrazena kupujícím dle platného ceníku - viz ceny přepravy na internetové stránce www.gourmetpopcorn.cz.

PLATBA

Platbu lze provést následujícími způsoby:

  1. Dobírkou - platba hotově při doručení a převzetí zboží
  2. Hotově - při osobní odběru na naší adrese
  3. Bankovním převodem předem na náš účet v Komerční bance
  4. PayPal a
  5. Platba kartou

Ke každé zásilce je automaticky vygenerován platný daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací list a je spolu se zbožím zaslán na adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může kupující - spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží.Kupující - spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží poškozeno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel je při odstoupení od smlouvy povinen dopravit nebo odeslat zboží na adresu Czech Gourmet Food s.r.o. Varenská 2974/38, 702 00 Ostrava, spolu s průvodním dopisem obsahujícím odstoupení od smlouvy, který musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) označení adresáta – prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí zboží, e) jméno a příjmení spotřebitele, f) adresa spotřebitele, g) číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena, h) podpis spotřebitele a datum podpisu.

Zboží musí být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné.

Kupní cena bude vrácena kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající zašle tuto částku kupujícímu na bankovní účet, který kupující prodávajícímu písemně sdělí spolu s odstoupením od smlouvy.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V případě, že kupující nedodrží postup a podmínky, zboží mu bude na jeho náklady vráceno s vysvětlením, proč nebylo odstoupení od smlouvy akceptováno.

Spotřebitel – kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech:

Objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

Dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinen po převzetí zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zdali je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce. Případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte kupující přímo u přepravce při převzetí zásilky.

Ostatní nesrovnalosti v zásilce zjištěné při převzetí zásilky kupující sdělí prodávajícímu co nejdříve, nejpozději však do 48hodin od doručení zásilky a to písemně na kontaktním formuláři.

Na zboží je poskytována 2letá záruční lhůta, která se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným zacházení, či mechanickým poškozením. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

 

Oznámení reklamace a způsob vrácení kupní ceny probíhá prostřednictvím kontaktního formuláře. Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží.

Zboží k reklamaci zašle nebo dodá kupující na adresu Czech Gourmet Food s.r.o., se sídlem Varenská 2974/38, 702 00 Ostrava, spolu s kopií dokladu o koupi, a přesným popisem vady a pokud možno s originálním obalem. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace posouzena a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět kupujícímu. Reklamované zboží se nezasílá prodávajícímu na dobírku, taková reklamace nebude prodávajícím akceptována a zásilka bude vrácena zpět.

 

COOKIES

Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujících i prostřednictvím cookies. Použitím internetového obchodu gourmetpopcorn.cz kupující souhlasí s užíváním cookies ze strany prodávajícího v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Kupující může užívání cookies ze strany prodávajícího odmítnout, v takovém případě však budou některé funkcionality internetového obchodu gourmetpopcorn.cz omezeny.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 27.07. 2019.